Polski Komitet Elektrotechnologii SEP

REGULAMIN

Polskiego Komitetu ELEKTROTECHNOLOGII Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Postanowienia ogólne

1.1. Polski Komitet Elektrotechnologii SEP, zwany dalej Komitetem, jest naukowo-techniczną jednostką organizacyjną Stowarzyszenia Elektryków Polskich powołaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

1.2. Celem Komitetu jest wykonywanie zadań naukowych i technicznych związanych z rozwojem i wykorzystaniem elektrotermii oraz dziedzin pokrewnych.

1.3. Komitet prowadzi swą działalność zgodnie ze statutem SEP oraz z niniejszym regulaminem.

1.4. Siedzibą Komitetu jest Warszawa.

1.5. Komitet reprezentuje w zakresie elektrotechnologii SEP w organizacjach międzynarodowych i zagranicznych, w tym w International Union For Electricity Applications UIE

2. Zadania i zakres działania

Do zadań Komitetu w dziedzinie elektrotechnologii należą w szczególności:

1) integracja i aktywizacja specjalistów,

2) opiniowanie projektów aktów prawnych przy współpracy w tym zakresie z Centralną Komisją Norm i Przepisów Elektrycznych SEP,

3) opracowywanie z inicjatywy własnej lub dla ZG SEP analiz, ocen i opinii dotyczących zakresu działalności Komitetu,

4) inspirowanie badań naukowych, postępu technicznego i normalizacji,

5) organizowanie wymiany myśli naukowej oraz doświadczeń technicznych, produkcyjnych i eksploatacyjnych, w tym na łamach czasopism SEP,

6) inicjowanie i popieranie kształcenia oraz dokształcania kadry technicznej w zakresie elektrotermii i elektrotechnologii,

7) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi SEP, z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, przemysłowymi oraz jednostkami stowarzyszeń naukowo-technicznych zajmujących się problematyką Komitetu,

8) organizowanie spotkań promocyjnych i udzielanie porad technicznych,

9) współpraca z COSiW SEP i wydawnictwami naukowo-technicznymi w zakresie szkolenia, publikacji i wydawnictw, organizowania odczytów, sympozjów, seminariów i konferencji oraz współpraca z oddziałami i innymi Komitetami SEP przy organizowaniu konkursów i wystaw,

10) organizowanie i udział w konferencjach naukowo-technicznych i innych imprezach krajowych i zagranicznych,

11) wykonywanie prac przewidzianych dla Komitetu w programach kadencyjnych i planach rocznych SEP,

12) wykonywanie prac wynikających z członkostwa w organizacjach międzynarodowych i zagranicznych, w tym UIE.

3. Zasady organizacyjne

3.1. Członkami Komitetu są osoby działające w zakresie elektrotechnologii po zadeklarowaniu chęci pracy w Komitecie i przyjęciu na członków przez prezydium.

3.2. W skład Komitetu mogą wchodzić członkowie wspierający, zobowiązujący się do określonych świadczeń na rzecz SEP z przeznaczeniem dla Komitetu, a reprezentowani w Komitecie przez upoważnionych przedstawicieli.

3.3. Członkostwo w Komitecie wygasa przez:

1) złożenie pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Komitetu,

2) skreślenie z listy członków na podstawie uchwały prezydium Komitetu.

Od tej uchwały członkowi przysługuje prawo odwołania się do walnego zebrania Komitetu.

3.4. Każdy członek Komitetu ma prawo do:

1) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Komitetu,

2) udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowo-technicznych, kursach, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez Komitet,

3) nieodpłatnego korzystania z doświadczeń i wyników pracy Komitetu oraz materiałów krajowych i zagranicznych przesyłanych do Komitetu przez instytucje i organizacje krajowe i zagraniczne,

4) wysuwania propozycji i wniosków w odniesieniu do zagadnień wchodzących w zakres działania Komitetu.

3.5. Obowiązkiem każdego członka Komitetu jest czynny udział w jego pracach, przestrzeganie regulaminu oraz uchwał walnego zebrania członków i prezydium Komitetu.

Komitet prowadzi stałą /ciągłą/ listę obecności swoich członków na zebraniach.

3.6. Władzami Komitetu są:

1) walne zebranie członków,

2) prezydium.

3.7. Kadencja prezydium Komitetu trwa 4 lata.

3.8. Najwyższą władzą Komitetu jest walne zebranie członków. Do kompetencji walnego zebrania członków należy:

1) uchwalanie kierunków działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej,

2) określanie liczby członków prezydium na następną kadencję,

3) wybór przewodniczącego i członków prezydium Komitetu,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań prezydium z działalności Komitetu,

5) podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium ustępującemu prezydium,

6) wnioskowanie zmian regulaminu i rozwiązania Komitetu,

7) wnioskowanie nadania wyróżnień,

8) rozpatrywanie odwołań od decyzji prezydium w sprawach o skreślenie z listy członków Komitetu.

3.9. Organem wykonawczym Komitetu jest jego prezydium. Przy prezydium mogą działać zespoły robocze, powoływane do rozwiązywania określonych zagadnień naukowych i technicznych.

3.10. Do kompetencji prezydium należy:

1) wybieranie ze swego grona wiceprzewodniczącego, (wiceprzewodniczących), sekretarza organizacyjnego i sekretarza naukowego,

2) realizacja planów pracy i uchwalonych kierunków działania Komitetu,

3) powoływanie i rozwiązywanie zespołów roboczych,

4) podejmowanie decyzji o przyjmowaniu i skreślaniu z listy członków,

5) przygotowywanie konferencji naukowych, zebrań i innych imprez organizowanych przez Komitet,

6) przygotowywanie wniosków na walne zebrania członków,

7) przygotowywanie sprawozdań z działalności Komitetu i samego prezydium,

8) proponowanie składu delegacji Komitetu na konferencje krajowe i zagraniczne,

9) opracowywanie preliminarza budżetowego Komitetu i przedkładania go Sekretarzowi Generalnemu SEP,

10) rekomendowanie Zarządom Głównym przedstawicieli Komitetu do władz komitetów międzynarodowych.

3.11. Komitet reprezentuje na zewnątrz przewodniczący, a w szczególnych przypadkach inny członek Komitetu upoważniony przez prezydium.

3.12. Komitet ma prawo samodzielnego prowadzenia korespondencji krajowej i zagranicznej.

3.13. Komitet jest obowiązany w ustalonych terminach do przedkładania ZG SEP sprawozdań za okres trwania kadencji oraz corocznych informacji o działalności.

3.14. Sprawozdawczo-wyborcze walne zebranie członków Komitetu odbywa się raz na cztery lata - zgodnie z harmonogramem wyborczym do władz SEP i powinno być połączone z obradami o problematyce naukowo-technicznej.

3.15. Walne zebrania członków Komitetu odbywają się w miarę potrzeby i powinny być poświęcone określonej problematyce naukowo-technicznej z dziedziny będącej przedmiotem zainteresowania Komitetu.

3.16. Walne zebranie członków Komitetu może być zwołane również z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej SEP oraz na wniosek 1/5 ogólnej liczby członków Komitetu. Inicjująca jednostka określa cel tego zebrania.

3.17. Walne zebranie członków Komitetu jest zwoływane przez jego prezydium. O terminie i porządku obrad walnego zebrania prezydium Komitetu zawiadamia członków nie później niż na 14 dni przed tym terminem.

3.18. Obradami walnego zebrania członków kieruje przewodniczący Komitetu, z wyjątkiem zebrania sprawozdawczo-wyborczego, którym kieruje przewodniczący wybrany przez uczestników tego zebrania.

3.19. Uchwały walnego zebrania członków i prezydium Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów.

3.20. Zebrania prezydium Komitetu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

3.21. Zebrania prezydium zwołuje i prowadzi przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komitetu, a zebrania zespołów roboczych ich przewodniczący.

3.22. O walnych zebraniach członków i prezydium Komitetu należy zawiadamiać Sekretarzy Generalnych SEP oraz przewodniczącego odpowiedniego zespołu branżowego SEP.

3.23. Komitet, w ramach planu swych prac, ma prawo organizować konferencje krajowe wg wytycznych organizowania konferencji naukowo-technicznych, obowiązujących w SEP oraz może być reprezentowany przez delegatów na zjazdach i konferencjach poza granicami kraju, zgodnie z zasadami określonymi przez ZG SEP.

3.24. Działalność Komitetu i jego prezydium powinna być udokumentowana.

3.25. Członkowie wszystkich władz Komitetu i zespołów roboczych pełnią swoje funkcje społecznie.

4. Formy działania

4.1. Komitet realizuje swoje zadania poprzez:

1) omawianie problematyki z zakresu swojego działania na walnych zebraniach członków i zebraniach prezydium,

2) organizowanie konferencji naukowo-technicznych, sympozjów, kursów, odczytów i wycieczek lub innych imprez,

3) prezentowanie problematyki z zakresu swojego działania na łamach czasopism naukowo- technicznych i innych periodyków,

4) udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowo-technicznych i innych imprezach z dziedziny będącej przedmiotem jego zainteresowania,

5) opracowywanie, z inicjatywy własnej lub dla ZG SEP, analiz i opinii dotyczących problematyki będącej przedmiotem jego działalności.

4.2. Prace Komitetu są finansowane zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem stanowiącym część budżetu SEP.

4.3. Komitet ma prawo wykonywania prac pozabudżetowych, zlecanych przez poszczególne instytucje i przez nie finansowanych, każdorazowo w porozumieniu z Sekretarzami Generalnymi SEP.

4.4. Przy ustalaniu stanowiska Komitetu w sprawach związanych z zakresem zainteresowań innych jednostek organizacyjnych SEP, na zebrania Komitetu należy zapraszać upoważnionych przedstawicieli tych jednostek, względnie uzgodnić stanowisko w innym trybie.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Obsługę biurowo-administracyjną i finansową prowadzą odpowiednio Biura SEP.

5.2. Regulamin został ustalony zgodnie z upoważnieniem Zarządu Głównego SEP w dniu 17.01.2002 r. prot. nr 40-98/2002.