Polski Komitet Elektrotechnologii SEP

REGULAMIN

Polskiego Komitetu ELEKTROTECHNOLOGII Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Postanowienia ogólne

1.1. Polski Komitet Elektrotechnologii SEP, zwany dalej Komitetem, jest naukowo-techniczną jednostką organizacyjną Stowarzyszenia Elektryków Polskich powołaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

1.2. Celem Komitetu jest wykonywanie zadań naukowych i technicznych związanych z rozwojem i wykorzystaniem elektrotermii oraz dziedzin pokrewnych.

1.3. Komitet prowadzi swą działalność zgodnie ze statutem SEP oraz z niniejszym regulaminem.

1.4. Siedzibą Komitetu jest Warszawa.

1.5. Komitet reprezentuje w zakresie elektrotechnologii SEP w organizacjach międzynarodowych i zagranicznych, w tym w International Union For Electricity Applications UIE

 1. Zadania i zakres działania Do zadań Komitetu w dziedzinie elektrotechnologii należą w szczególności:
 1. integracja i aktywizacja specjalistów,
 2. opiniowanie projektów aktów prawnych przy współpracy w tym zakresie z Centralną Komisją Norm i Przepisów Elektrycznych SEP,
 3. opracowywanie z inicjatywy własnej lub dla ZG SEP analiz, ocen i opinii dotyczących zakresu działalności Komitetu,
 4. inspirowanie badań naukowych, postępu technicznego i normalizacji,
 5. organizowanie wymiany myśli naukowej oraz doświadczeń technicznych, produkcyjnych i eksploatacyjnych, w tym na łamach czasopism SEP,
 6. inicjowanie i popieranie kształcenia oraz dokształcania kadry technicznej w zakresie elektrotermii i elektrotechnologii,
 7. współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi SEP, z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, przemysłowymi oraz jednostkami stowarzyszeń naukowo-technicznych zajmujących się problematyką Komitetu,
 8. organizowanie spotkań promocyjnych i udzielanie porad technicznych,
 9. współpraca z COSiW SEP i wydawnictwami naukowo-technicznymi w zakresie szkolenia, publikacji i wydawnictw, organizowania odczytów, sympozjów, seminariów i konferencji oraz współpraca z oddziałami i innymi Komitetami SEP przy organizowaniu konkursów i wystaw,
 10. organizowanie i udział w konferencjach naukowo-technicznych i innych imprezach krajowych i zagranicznych,
 11. wykonywanie prac przewidzianych dla Komitetu w programach kadencyjnych i planach rocznych SEP,
 12. wykonywanie prac wynikających z członkostwa w organizacjach międzynarodowych i zagranicznych, w tym UIE.
 1. Zasady organizacyjne 3.1. Członkami Komitetu są osoby działające w zakresie elektrotechnologii po zadeklarowaniu chęci pracy w Komitecie i przyjęciu na członków przez prezydium. 3.2. W skład Komitetu mogą wchodzić członkowie wspierający, zobowiązujący się do określonych świadczeń na rzecz SEP z przeznaczeniem dla Komitetu, a reprezentowani w Komitecie przez upoważnionych przedstawicieli. 3.3. Członkostwo w Komitecie wygasa przez:
 1. złożenie pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Komitetu,
 2. skreślenie z listy członków na podstawie uchwały prezydium Komitetu. Od tej uchwały członkowi przysługuje prawo odwołania się do walnego zebrania Komitetu. 3.4. Każdy członek Komitetu ma prawo do:
 3. czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Komitetu,
 4. udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowo-technicznych, kursach, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez Komitet,
 5. nieodpłatnego korzystania z doświadczeń i wyników pracy Komitetu oraz materiałów krajowych i zagranicznych przesyłanych do Komitetu przez instytucje i organizacje krajowe i zagraniczne,
 6. wysuwania propozycji i wniosków w odniesieniu do zagadnień wchodzących w zakres działania Komitetu. 3.5. Obowiązkiem każdego członka Komitetu jest czynny udział w jego pracach, przestrzeganie regulaminu oraz uchwał walnego zebrania członków i prezydium Komitetu. Komitet prowadzi stałą /ciągłą/ listę obecności swoich członków na zebraniach. 3.6. Władzami Komitetu są:
 7. walne zebranie członków,
 8. prezydium. 3.7. Kadencja prezydium Komitetu trwa 4 lata. 3.8. Najwyższą władzą Komitetu jest walne zebranie członków. Do kompetencji walnego zebrania członków należy:
 9. uchwalanie kierunków działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej,
 10. określanie liczby członków prezydium na następną kadencję,
 11. wybór przewodniczącego i członków prezydium Komitetu,
 12. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań prezydium z działalności Komitetu,
 13. podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium ustępującemu prezydium,
 14. wnioskowanie zmian regulaminu i rozwiązania Komitetu,
 15. wnioskowanie nadania wyróżnień
 16. rozpatrywanie odwołań od decyzji prezydium w sprawach o skreślenie z listy członków Komitetu. 3.9. Organem wykonawczym Komitetu jest jego prezydium. Przy prezydium mogą działać zespoły robocze, powoływane do rozwiązywania określonych zagadnień naukowych i technicznych. 3.10. Do kompetencji prezydium należy:
 17. wybieranie ze swego grona wiceprzewodniczącego, (wiceprzewodniczących), sekretarza organizacyjnego i sekretarza naukowego,
 18. realizacja planów pracy i uchwalonych kierunków działania Komitetu,
 19. powoływanie i rozwiązywanie zespołów roboczych,
 20. podejmowanie decyzji o przyjmowaniu i skreślaniu z listy członków,
 21. przygotowywanie konferencji naukowych, zebrań i innych imprez organizowanych przez Komitet,
 22. przygotowywanie wniosków na walne zebrania członków,
 23. przygotowywanie sprawozdań z działalności Komitetu i samego prezydium,
 24. proponowanie składu delegacji Komitetu na konferencje krajowe i zagraniczne,
 25. opracowywanie preliminarza budżetowego Komitetu i przedkładania go Sekretarzowi Generalnemu SEP,
 26. rekomendowanie Zarządom Głównym przedstawicieli Komitetu do władz komitetów międzynarodowych. 3.11. Komitet reprezentuje na zewnątrz przewodniczący, a w szczególnych przypadkach inny członek Komitetu upoważniony przez prezydium. 3.12. Komitet ma prawo samodzielnego prowadzenia korespondencji krajowej i zagranicznej. 3.13. Komitet jest obowiązany w ustalonych terminach do przedkładania ZG SEP sprawozdań za okres trwania kadencji oraz corocznych informacji o działalności. 3.14. Sprawozdawczo-wyborcze walne zebranie członków Komitetu odbywa się raz na cztery lata - zgodnie z harmonogramem wyborczym do władz SEP i powinno być połączone z obradami o problematyce naukowo-technicznej. 3.15. Walne zebrania członków Komitetu odbywają się w miarę potrzeby i powinny być poświęcone określonej problematyce naukowo-technicznej z dziedziny będącej przedmiotem zainteresowania Komitetu. 3.16. Walne zebranie członków Komitetu może być zwołane również z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej SEP oraz na wniosek 1/5 ogólnej liczby członków Komitetu. Inicjująca jednostka określa cel tego zebrania. 3.17. Walne zebranie członków Komitetu jest zwoływane przez jego prezydium. O terminie i porządku obrad walnego zebrania prezydium Komitetu zawiadamia członków nie później niż na 14 dni przed tym terminem. 3.18. Obradami walnego zebrania członków kieruje przewodniczący Komitetu, z wyjątkiem zebrania sprawozdawczo-wyborczego, którym kieruje przewodniczący wybrany przez uczestników tego zebrania. 3.19. Uchwały walnego zebrania członków i prezydium Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów. 3.20. Zebrania prezydium Komitetu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. 3.21. Zebrania prezydium zwołuje i prowadzi przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komitetu, a zebrania zespołów roboczych ich przewodniczący. 3.22. O walnych zebraniach członków i prezydium Komitetu należy zawiadamiać Sekretarzy Generalnych SEP oraz przewodniczącego odpowiedniego zespołu branżowego SEP. 3.23. Komitet, w ramach planu swych prac, ma prawo organizować konferencje krajowe wg wytycznych organizowania konferencji naukowo-technicznych, obowiązujących w SEP oraz może być reprezentowany przez delegatów na zjazdach i konferencjach poza granicami kraju, zgodnie z zasadami określonymi przez ZG SEP. 3.24. Działalność Komitetu i jego prezydium powinna być udokumentowana. 3.25. Członkowie wszystkich władz Komitetu i zespołów roboczych pełnią swoje funkcje społecznie.
 1. Formy działania 4.1. Komitet realizuje swoje zadania poprzez:
 1. omawianie problematyki z zakresu swojego działania na walnych zebraniach członków i zebraniach prezydium,
 2. organizowanie konferencji naukowo-technicznych, sympozjów, kursów, odczytów i wycieczek lub innych imprez,
 3. prezentowanie problematyki z zakresu swojego działania na łamach czasopism naukowo- technicznych i innych periodyków,
 4. udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowo-technicznych i innych imprezach z dziedziny będącej przedmiotem jego zainteresowania,
 5. opracowywanie, z inicjatywy własnej lub dla ZG SEP, analiz i opinii dotyczących problematyki będącej przedmiotem jego działalności. 4.2. Prace Komitetu są finansowane zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem stanowiącym część budżetu SEP. 4.3. Komitet ma prawo wykonywania prac pozabudżetowych, zlecanych przez poszczególne instytucje i przez nie finansowanych, każdorazowo w porozumieniu z Sekretarzami Generalnymi SEP. 4.4. Przy ustalaniu stanowiska Komitetu w sprawach związanych z zakresem zainteresowań innych jednostek organizacyjnych SEP, na zebrania Komitetu należy zapraszać upoważnionych przedstawicieli tych jednostek, względnie uzgodnić stanowisko w innym trybie.
 1. Postanowienia końcowe 5.1. Obsługę biurowo-administracyjną i finansową prowadzą odpowiednio Biura SEP. 5.2. Regulamin został ustalony zgodnie z upoważnieniem Zarządu Głównego SEP w dniu 17.01.2002 r. prot. nr 40-98/2002.